ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ d

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng d


d /di:/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều Ds, D's
  Đ, đ 2 500 (chữ số La mã)
  (âm nhạc) rê
  vật hình D (bu lông, van...)

Các câu ví dụ:

1. " Iran, themselves looking to end a 43-year title drought, fired blanks in Dubai but still topped Group D on goal difference from Iraq after earlier thrashing Yemen 5-0 and beating Vietnam 2-0.


2. This fits with an observation that colds and flu are more common in winter and spring, when vitamin D levels are lowest.


3.   The seven Pre models will include a hatchback and a CUV (crossover SUV) for the A and B segments; one Sedan and CUV for the C segment; and 1 Sedan, 1 SUV and 1 family car for the d segment.


4. In the remaining match in Group D, Korea defeated Australia 3-2 and secured a ticket to the quarterfinals when topping the group with 7 points.


Xem tất cả câu ví dụ về d /di:/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…