Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ cylinder head là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 350 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

cylinder head

Phát âm

Xem phát âm cylinder head »

Ý nghĩa

  (cơ) nắp xilanh

Xem thêm cylinder head »
Advertisement
Kết quả #2

cylinder /'silində/

Phát âm

Xem phát âm cylinder »

Ý nghĩa

danh từ


  (toán học) trụ, hình trụ
  (cơ khí) xylanh
  (ngành in) trục lăn

@cylinder
  (Tech) trụ, hình trụ; mặt trụ; vật hình trụ; xilinddơ (vòng đồng tâm và đồng bán kính của bộ đĩa)

@cylinder
  trụ, hình trụ, mặt trụ
  algebraic c. mặt trụ đại số
  circular c. hình trụ tròn
  coaxial c. hình trụ đồng trục
  compound c. hình trụ đa hợp
  elliptic(al) c. mặt trụ eliptic
  envoloping c. mặt trụ bao
  hyperbolic c. mặt trụ hipebolic
  imaginary elliptic c. mặt trụ eliptic ảo
  obliqua c. hình trụ xiên
  projecting c. trụ chiếu
  right circular c. hình trụ tròn phẳng
  rotating c. hình trụ tròn xoay

Xem thêm cylinder »
Kết quả #3

head /hed/

Phát âm

Xem phát âm head »

Ý nghĩa

danh từ


  cái đầu (người, thú vật)
from head to foot → từ đầu đến chân
taller by a head → cao hơn một đầu (ngựa thi)
  người, đầu người; (số nhiều không đổi) con (vật nuôi), đầu (vật nuôi)
5 shillings per head → mỗi (đầu) người được 5 silinh
to count heads → đếm đầu người (người có mặt)
a hundred head of cattle → một trăm con thú nuôi, một trăm đầu thú nuôi
  đầu óc, trí nhớ; năng khiếu, tài năng
to have a good head for mathematics → có năng khiếu về toán
to reckon in one's head → tính thầm trong óc
  (thông tục) chứng nhức đầu (thường là sau khi uống rượu say)
to have a [bad] head → bị nhức đầu, bị nặng đầu
  vị trí đứng đầu, người đứng đầu, người chỉ huy, thủ trưởng (cơ quan), hiệu trưởng (trường học), chủ
at the head of... → đứng đầu..., ở cương vị chỉ huy...
the head of a family → chủ gia đình
  vật hình đầu
a head of cabbage → cái bắp cải
  đoạn đầu, phần đầu
the head of a procession → đoạn đầu đám rước
  đầu (trang sách, bàn, giường, cầu thang..., búa, rìu, ghim băng, đinh ốc, bu lông...); ngọn, đỉnh, chỏm, chóp (núi, cây, cột...); vòi (máy nước...); đầu nguồn, ngọn nguồn (sông...); đầu mũi (tên...); lưỡi (cày...); đáy, ván đáy (thùng...)
  bọt (cốc rượu bia); váng kem (trên mặt bình sữa...)
  ngòi (mụn, nhọt)
  gạc (hươu, nai)
  mũi (tàu)
  mũi biển
  mặt ngửa (đồng tiền)
head(s) or tail(s)? → ngửa hay sấp?
  (ngành mỏ) đường hầm
  (hàng hải) nhà xí cho thuỷ thủ (ở mũi tàu)
  đề mục, chương mục, phần chính (trong một bài diễn thuyết...); loại
on that head → ở phần này, ở chương này
under the same head → dưới cùng đề mục
  lúc nguy kịch; lúc gay go căng thẳng; cơn khủng hoảng
to come to a head → lâm vào cơn khủng hoảng; đến lúc nguy kịch
to bring to a head → làm gay go, làm căng thẳng
  cột nước; áp suất
hydrostatic head → áp suất thuỷ tinh
static head → áp suất tĩnh
'expamle'>to addle one's head
  (xem) addle
to bang (hammer knock) something into somebody's head
  nhồi nhét cái gì vào đầu ai
to be able to do something on one's head
  (từ lóng) có thể làm được một cái gì một cách dễ dàng
to be head over ears in
to be over head and ears in
  ngập lút đến đầu đến cổ, ngập đến mang tai
=to be head over ears in debt → nợ nần ngập lên đến tận đầu, nợ như chúa chổm
'expamle'>to be (go) off one's head
  mất trí, hoá điên
to beat somebody's head off
  đánh vỡ đầu ai; đánh gục ai; đánh bại ai hoàn toàn
better be the head of a dog than the tail of a lion
  (tục ngữ) đầu gà còn hơn đuôi trâu
to buy something over somebody's head
  mua tranh được ai cái gì
by head and shoulders above somebody
  khoẻ hơn ai nhiều
  cao lớn hơn ai một đầu
to carry (hold) one's head high
  ngẩng cao đầu
can't make head or tail of
  không hiểu đầu đuôi ra sao
to cost someone his head
  làm chi ai mất đầu
horse eats its head off
  (xem) eat
to get (take) into one's head that
  nghĩ rằng, đinh ninh rằng; muốn rằng
to fet (put) somebody (something) out of one's head
  quên ai (cái gì) đi, không nghĩ đến ai (cái gì) nữa
to give a horse his head
  thả dây cương ra cho ngựa đi tự do thoải mái
to have a head on one's shoulders
to have [got] one's head screwed on the right way
  sáng suốt, có óc phán đoán, có óc suy xét
head first (foremost)
  lộn phộc đầu xuống trước
  (nghĩa bóng) vội vàng, hấp tấp
head and front
  người đề xướng và lânh đạo (một phong trào...)
head of hair
  mái tóc dày cộm
head over heels
  (xem) heel
to keep one's head (a level head, a cool head)
  giữ bình tĩnh, điềm tĩnh
to keep one's head above water
  (xem) above
to lay (put) heads together
  hội ý với nhau, bàn bạc với nhau
to lose one's head
  (xem) lose
to make head
  tiến lên, tiến tới
to make head against
  kháng cự thắng lợi
not right in one's head
  gàn gàn, hâm hâm
old head on young shoulders
  khôn ngoan trước tuổi
out of one's head
  do mình nghĩ ra, do mình tạo ra
to stand on one's head
  (nghĩa bóng) lập dị
to talk somebody's head off
  (xem) talk
to talk over someone's head
  nói khó hiểu, làm cho ai không hiểu gì cả
to turn something over in one's head
  suy đi tính lại cái gì trong óc, nghiền ngẫm cái gì trong óc
two heads are better than one
  (tục ngữ) ý kiến tập thể bao giờ cũng sáng suốt hơn, ba ông thợ da bằng Gia Cát Lượng

ngoại động từ


  làm đầu, làm chóp (cho một cái gì)
  hớt ngọn, chặt ngọn (cây) ((cũng) to head down)
  để ở đầu, ghi ở đầu (trong chương mục...)
=to head a list → đứng đầu danh sách
  đứng đầu, chỉ huy, lânh đạo; đi đầu, dẫn đầu
to head an uprising → lânh đạo một cuộc nổi dậy
to head a procession → đi đâu một đám rước
  đương đầu với, đối chọi với
  vượt, thắng hơn (ai)
  đi vòng phía đầu nguồn (con sông...)
  (thể dục,thể thao) đánh đầu, đội đầu (bóng đá)
  đóng đầy thùng
  (hàng hải) hướng (mũi tàu về phía nào)
to head the ship for... → hướng mũi tàu về phía...

nội động từ


  kết thành bắp (bắp cải); kết thành cụm đầu (hoa...)
  mưng chín (mụn nhọt)
  tiến về, hướng về, đi về (phía nào...)
to head back
  tiến lên trước để chặn bắt (ai) phải quay lại
to head off
  (như) to head back
  chặn tránh (một vấn đề gì khi chịu bóng bằng cách hướng câu chuyện sang một vấn đề khác...)

@head
  đầu phần trên, phần trước; đề mục; cột trước
  contact h. (máy tính) đầu tiếp xúc (từ), đầu công tắc
  erasing h. (máy tính) đầu tẩy
  kinetic energy h. (máy tính) cột nước động lực
  magnetic h. (máy tính) đầu từ
  play bak h. (máy tính) đầu sao lại
  pressure h. (cơ học) đầu áp
  reading h. (máy tính) đầu đọc, đầu phát lại
  read record h. (máy tính) đầu để đọc bản chép lại
  recording h. (máy tính) đầu ghi
  reproducing h.(máy tính) đầu sản lại
  total h. (cơ học) cột nước toàn phần
  velocity h. (vật lí) đầu tốc độ

Xem thêm head »
Advertisement
Kết quả #4

ac (alternating current) erasing head

Kết quả #5

addle-head /'ædlhed/ (addle-pate) /'ædlpeit/

Phát âm

Xem phát âm addle-head »

Ý nghĩa

 pate)
/'ædlpeit/

danh từ


  người đầu óc lẫn quẫn

Xem thêm addle-head »
Advertisement
Kết quả #6

ahead /ə'hed/

Phát âm

Xem phát âm ahead »

Ý nghĩa

* phó từ
  trước, về phía trước, ở thẳng phía trước; nhanh về phía trước, lên trước
ahead of time → trước thời hạn
obstacles ahead → vật chướng ngại ở phía trước
go ahead → đi lên!, tiến lên!, cứ tiếp tục đi!
to look ahead → nhìn trước, lo xa

tính từ


  hơn, vượt
to be (get) ahead of → hơn (ai), vượt (ai)
to be ahead
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ở thế lợi

Xem thêm ahead »
Kết quả #7

arrow-head /'ærouhed/

Phát âm

Xem phát âm arrow-head »

Ý nghĩa

danh từ


  đầu mũi tên

Xem thêm arrow-head »
Advertisement
Kết quả #8

arrow-headed /'ærou,hedid/

Phát âm

Xem phát âm arrow-headed »

Ý nghĩa

tính từ


  hình mũi tên
arrow headed characters → chữ hình mũi tên

Xem thêm arrow-headed »
Kết quả #9

audio head

Phát âm

Xem phát âm audio head »

Ý nghĩa

  (Tech) đầu ghi âm

Xem thêm audio head »
Advertisement
Kết quả #10

bald-head /'bɔ:ldhəd/ (bald-pate) /'bɔ:ldpeit/

Phát âm

Xem phát âm bald-head »

Ý nghĩa

 pate)
/'bɔ:ldpeit/

danh từ


  người hói đầu

Xem thêm bald-head »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153403

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 329390

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95929355

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80629339

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1229312

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90329312

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763093

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373090

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96729190

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 529184

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…