ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ copiousness là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

copiousness /'koupjəsnis/

Phát âm

Xem phát âm copiousness »

Ý nghĩa

danh từ


  sự phong phú, sự dồi dào, sự hậu hỉ

Xem thêm copiousness »
Kết quả #2

copiousness

Phát âm

Xem phát âm copiousness »

Ý nghĩa

n. sự phong phú, đầy đủ (của cái gì đó) /koʊˈpiːəsnəs/

Xem thêm copiousness »
Kết quả #3

copiousnesses

Phát âm

Xem phát âm copiousnesses »

Ý nghĩa

(noun) sự giàu có, sự phong phú, sự dồi dào [kəˈpiːəsnəsɪz]

Xem thêm copiousnesses »
Kết quả #4

copiousnesses

Phát âm

Xem phát âm copiousnesses »

Ý nghĩa

Copiousnesses (/kəˈpiːjəsnɪsɪz/) có nghĩa là sự dồi dào, nhiều, phong phú.

Xem thêm copiousnesses »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…