ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ copernicanism

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng copernicanism


copernicanism

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  thuyết Copecnic
* danh từ
  thuyết Copecnic

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…