ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ copeck

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng copeck


copeck /'koupek/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  đồng côpêch (tiền Liên xô, bằng một phần trăm rúp)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…