ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ coparceners

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng coparceners


coparcener /'kou'pɑ:sinə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (pháp lý) người cùng thừa kế

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…