ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ copaliferous

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng copaliferous


copaliferous

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  (thực vật) sinh nhựa copan

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…