ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ copaiba là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

copaiba /kɔ'paibə/ (copaiva) /kɔ'paivə/

Phát âm

Xem phát âm copaiba »

Ý nghĩa

danh từ


  nhựa copaiba

Xem thêm copaiba »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…