ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ coordinate plane

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng coordinate plane


coordinate plane

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) mặt phẳng tọa độ

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…