ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ coordinate dimensioning

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng coordinate dimensioning


coordinate dimensioning

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) phép xác định tọa độ

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…