ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ cooperative

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng cooperative


cooperative

Phát âm


Ý nghĩa

  hợp tác

Các câu ví dụ:

1. "Clam fields here are managed by the cooperative, which will distribute leaflets to about 40 local residents a day, giving them permission to dig clams," said Ngo Thanh Phong, a security guard.

Nghĩa của câu:

“Ruộng ngao ở đây do HTX quản lý, mỗi ngày sẽ phát tờ rơi cho khoảng 40 người dân địa phương, cho phép họ đào ngao”, anh Ngô Thanh Phong, một nhân viên bảo vệ cho biết.


2. The cooperative allows each person to dig a maximum of 30 kg a day to ensure that everyone gets a fair share and that the clam is not overexploited to extinction.

Nghĩa của câu:

Hợp tác xã cho phép mỗi người đào tối đa 30 kg một ngày để đảm bảo rằng mọi người được chia công bằng và ngao không bị khai thác quá mức dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng.


3. A press release by the Ministry of Foreign Affairs also said that the PM thanked China for its valuable and timely support with a donation of two million Covid-19 vaccine doses, saying it showcased the cooperative spirit between the two countries.


4. “The clam farm here is managed by the cooperative, and every day, leaflets are distributed to about 40 local people, allowing them to dig clams,” said Ngo Thanh Phong, a security guard.


5. The cooperative allows each person to dig up to 30 kg a day to ensure that everyone is divided equally and that the clams are not overexploited leading to extinction.


Xem tất cả câu ví dụ về cooperative

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…