ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ coombs

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng coombs


coomb /ku:m/ (combe) /combe/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  thung lũng nhỏ (bên sườn núi), thung lũng hẹp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…