ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ coolness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng coolness


coolness /'ku:lnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự mát mẻ, sự lạnh, sự nguội; khí mát
  sự trầm tĩnh, sự bình tĩnh
  sự lãnh đạm, sự không sốt sắng, sự không nhiệt tình
  sự trơ tráo, sự không biết xấu hổ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…