ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ cookbook

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng cookbook


cookbook

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) sách hướng dẫn, sách cẩm nang; sách dạy nấu ăn

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…