ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ cook-shop

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng cook-shop


cook-shop /'kukʃɔp/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  nhà ăn; hiệu ăn

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…