ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ cook-house

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng cook-house


cook-house /'kukhaus/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  bếp, nhà bếp (ngoài trời)
  (hàng hải) bếp, phòng bếp (trên tàu)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…