ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convoluted là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

convoluted /'kɔnvəlu:t/

Phát âm

Xem phát âm convoluted »

Ý nghĩa

tính từ


  quấn, xoắn

Xem thêm convoluted »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…