ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convokes

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng convokes


convoke /kən'vouk/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  triệu tập, đòi đến, mời đến
to convoke the national assembly → triệu tập quốc hội

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…