ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convocator là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

convocator /kən'voukeitə/ (convoker) /kən'voukə/

Phát âm

Xem phát âm convocator »

Ý nghĩa

danh từ


  người triệu tập họp

Xem thêm convocator »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…