ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convince

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng convince


convince /kən'vins/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  làm cho tin, làm cho nghe theo, thuyết phục
  làm cho nhận thức thấy (sai lầm, tội lỗi...)

Các câu ví dụ:

1. Disaster tourism  Officials have been trying to convince villagers not to return to their homes, as they also push back foreign thrill-seekers keen for a close-up look at the volcano.

Nghĩa của câu:

Du lịch thiên tai Các quan chức đã cố gắng thuyết phục dân làng không quay trở lại nhà của họ, vì họ cũng đẩy lùi những người nước ngoài thích cảm giác mạnh muốn nhìn cận cảnh ngọn núi lửa.


2. The organizers spent 30 minutes unable to convince the players to end the match, leaving the referee only to blow the final whistle.


3. “Her voice was as smooth as silk, her English impeccable, and as North Vietnam’s premier propagandist, ‘Hanoi Hannah’ tried to convince American G.


Xem tất cả câu ví dụ về convince /kən'vins/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…