ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conveyor

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conveyor


conveyor

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) băng truyền; máy truyền; băng tải

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…