ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convex mirror

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng convex mirror


convex mirror

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) gương lồi

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…