ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convert

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng convert


convert /kən'və:t/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  người cải đạo, người thay đổi tín ngưỡng; người theo đạo (nguyện không theo đạo nào)
  người thay đổi chính kiến

ngoại động từ


  làm đổi tôn giáo, làm đổi đảng phái
to convert someone to Christianity → làm cho ai (đổi tôn giáo) theo đạo Cơ đốc
  đổi, biến đổi
to convert iton into steel → biến sắt ra thép
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) biển thủ, thụt (két), tham ô
to convert funds to one's own use → biển thủ tiền quỹ, thụt két
to convert timber
  xẻ gỗ (còn vỏ)

@convert
  (Tech) đổi, chuyển hoán/đổi (đ)

@convert
  làm nghịch đảo, biến đổi

Các câu ví dụ:

1. Specifically, the demand for residential land, agricultural land, and demand for timber and forest products is increasing, resulting in increasing pressure to convert forest land to other land types, over-exploitation or illegal deforestation.

Nghĩa của câu:

Cụ thể, nhu cầu về đất ở, đất nông nghiệp, nhu cầu gỗ và lâm sản ngày càng tăng, dẫn đến áp lực chuyển đổi đất rừng sang các loại đất khác, tình trạng khai thác quá mức hoặc phá rừng trái phép ngày càng gia tăng.


2. Last month, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc approved the use of public funds to build the My Thuan-Can Tho expressway, a significant change from the original plan to convert it to a private project.


3. But Thiem, Nga and Thao intervened to convert the purpose of using the three land lots into commercial land, which was against land management regulations.


4. The bulk of the collection has spent decades in the basement of a family palace in the Trastevere neighbourhood of central Rome after Prince Alessandro Torlonia decided to convert the building into a 90-flat condominium.


5. BCG Vietnam Managing Director Chris Malone, said that Vietnam is on par with countries like Japan, Germany and Australia in its ability to convert wealth into well-being.


Xem tất cả câu ví dụ về convert /kən'və:t/

Tin tức liên quan

 Vietnam, Philippines may be affected as Trump set to convert military grants to loans
world 28/03/2021

Vietnam, Philippines may be affected as Trump set to convert military grants to loans

world | 127885547

Trump’s administration reportedly wants to slash spending on aid and foreign programs.

 HCMC aims to convert 250,000 household businesses into SMEs by 2020
business 28/03/2021

HCMC aims to convert 250,000 household businesses into SMEs by 2020

business | 127895546

Ho Chi Minh City aims to double its private firms to 500,000 in the next four years, said secretary of the city’s Party Committee, Dinh La Thang.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…