ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conversion voltage gain

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conversion voltage gain


conversion voltage gain

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) tăng ích điện áp hoán đổi

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…