ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conversationalists là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conversationalist /,kɔnvə'seiʃnəlist/ (conversationist) /,kɔnvə'seiʃənist/

Phát âm

Xem phát âm conversationalists »

Ý nghĩa

danh từ


  người có tài nói chuyện, người hay nói chuyện, người vui chuyện

Xem thêm conversationalists »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…