ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conversational interaction là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conversational interaction

Phát âm

Xem phát âm conversational interaction »

Ý nghĩa

  (Tech) tương tác đối thoại

Xem thêm conversational interaction »
Kết quả #2

conversational /,kɔnvə'seiʃənl/

Phát âm

Xem phát âm conversational »

Ý nghĩa

tính từ


  (thuộc) sự nói chuyện, (thuộc) sự chuyện trò
  thích nói chuyện, vui chuyện (người)

@conversational
  (Tech) thuộc đối thoại, thuộc hội thoại

Xem thêm conversational »
Kết quả #3

conversational

Phát âm

Xem phát âm conversational »

Ý nghĩa

Nghĩa: (tính từ) thuộc hoặc liên quan đến cuộc trò chuyện, tương tác giữa người với người.Phiên âm: /kənˈvɜːrsəʃən(ə)l/

Xem thêm conversational »
Kết quả #4

interaction /,intər'ækʃn/

Phát âm

Xem phát âm interaction »

Ý nghĩa

danh từ


  sự ảnh hưởng lẫn nhau
  tác động qua lại

@interaction
  sự tương tác

Xem thêm interaction »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…