ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conversational

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conversational


conversational /,kɔnvə'seiʃənl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  (thuộc) sự nói chuyện, (thuộc) sự chuyện trò
  thích nói chuyện, vui chuyện (người)

@conversational
  (Tech) thuộc đối thoại, thuộc hội thoại

Các câu ví dụ:

1. Merriam-Webster on Tuesday added more than 1,000 new words and definitions, ranging from conversational to scientific, to its website, the dictionary's most significant update in years, said Merriam-Webster spokeswoman Meghan Lungi.


Xem tất cả câu ví dụ về conversational /,kɔnvə'seiʃənl/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…