ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convergent magnet

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng convergent magnet


convergent magnet

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) nam châm hội tụ

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…