ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Convergence thesis

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Convergence thesis


Convergence thesis

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Luận chứng hội tụ
+ Ý tưởng cho rằng các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đi ra khỏi các dạng lý tưởng tương ứng của chúng và tiến hoá theo những hình thái, suy nghĩ, thể chế và phương pháp ngày càng giống nhau.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…