ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conventionalist là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conventionalist /kən'venʃnəlist/

Phát âm

Xem phát âm conventionalist »

Ý nghĩa

danh từ


  người quá nệ tập tục, người quá nệ lễ nghi; người rập khuôn theo quy ước

Xem thêm conventionalist »
Kết quả #2

conventionalist

Phát âm

Xem phát âm conventionalist »

Ý nghĩa

/təˈven.ʃən.ə.lɪst/ - (n) người theo trường phái chủ nghĩa truyền thống, người trung thành với các quy ước, truyền thống đã được thiết lập trong xã hội.

Xem thêm conventionalist »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…