ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conventionalist

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conventionalist


conventionalist /kən'venʃnəlist/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  người quá nệ tập tục, người quá nệ lễ nghi; người rập khuôn theo quy ước

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…