ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conventional type

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conventional type


conventional type

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) loại quy ước, loại thông thường

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…