ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conventional memory

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conventional memory


conventional memory

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) bộ nhớ quy ước, bộ nhớ thông thường

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…