ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conventicles

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conventicles


conventicle

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  cuộc hội họp tôn giáo được tổ chức bí mật hay bất hợp pháp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…