ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conveniently là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conveniently

Phát âm

Xem phát âm conveniently »

Ý nghĩa

* phó từ
  tiện lợi, thuận tiện

Xem thêm conveniently »
Kết quả #2

conveniently

Phát âm

Xem phát âm conveniently »

Ý nghĩa

Xem thêm conveniently »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…