ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convallaria là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

convallaria /,kɔnvə'leəriə/

Phát âm

Xem phát âm convallaria »

Ý nghĩa

danh từ


  (thực vật học) giống quân anh

Xem thêm convallaria »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…