ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ convallaria

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng convallaria


convallaria /,kɔnvə'leəriə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (thực vật học) giống quân anh

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…