ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ controversy là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

controversy /'kɔntrəvə:si/

Phát âm

Xem phát âm controversy »

Ý nghĩa

danh từ


  sự tranh luận, sự tranh cãi
  cuộc tranh luận, cuộc bàn cãi, cuộc luận chiến; cuộc bút chiến
beyond (without) controversy
  không cần phải tranh luận, không cần phải bàn cãi nữa, không còn nghi ngờ gì nữa

Xem thêm controversy »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…