ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ controlling interest

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng controlling interest


controlling interest

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  sự mua thật nhiều cổ phần để được đứng vào hội đồng quản trị của một công ty

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…