ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ control gate

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng control gate


control gate

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) cổng điều khiển; cực cổng điều khiển

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…