ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ control equipment

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng control equipment


control equipment

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) thiết bị điều khiển

Tin tức liên quan

 Government struggles to control illegal football betting
business 08/07/2021

Government struggles to control illegal football betting

economy | 223495592

Betting platforms still find ways to access gamblers in Vietnam though they are illegal under Vietnamese law.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…