ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contravaid là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

contravaid

Phát âm

Xem phát âm contravaid »

Ý nghĩa

  (logic học) vô hiệu, phản hữu hiệu

Xem thêm contravaid »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…