ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contravaid

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contravaid


contravaid

Phát âm


Ý nghĩa

  (logic học) vô hiệu, phản hữu hiệu

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…