ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contrasty

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contrasty


contrasty /kən'træsti/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  đen trắng rõ rệt (phim ảnh, ảnh)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…