ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contrarious

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contrarious


contrarious /kən'treəriəs/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  (từ cổ,nghĩa cổ) trái ý, trái ngược, không phải lúc (chuyện xảy ra...)
  trái thói, cứng đầu, bướng bỉnh, ngang ngược (người)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…