ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contrarily

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contrarily


contrarily /'kɔntrərili/

Phát âm


Ý nghĩa

* phó từ
  trái ngược, ngược lại

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…