ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contrapuntal

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contrapuntal


contrapuntal /,kɔntrə'pʌntl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  (âm nhạc) đối âm

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…