ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contraprop

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contraprop


contraprop /'kɔntrəprɔp/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (kỹ thuật) cánh quạt ngược cùng trục

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…