ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contradictory

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contradictory


contradictory /,kɔntrə'diktəri/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  mâu thuẫn, trái ngược
contradictory statements → những lời tuyên bố mâu thuẫn
  hay cãi lại, hay lý sự cùn

danh từ


  lời nói trái lại
  lời cãi lại

@contradictory
  (logic học) sự phủ định, sự mâu thuẫn

@contradictory
  (logic học) mâu thuẫn

Các câu ví dụ:

1. Countering the other defendants' and witnesses' testimonies against Thanh, his lawyers claimed they were inconsistent, contradictory and unreliable.


2. Indonesia's highest Islamic clerical council declared Valentine's Day forbidden by Islamic law in 2012, saying it was contradictory to Muslim culture and teachings.


Xem tất cả câu ví dụ về contradictory /,kɔntrə'diktəri/

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…