ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contractile

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contractile


contractile /kən'træktail/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  có thể rút lại, có thể co lại

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…